Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо розміщення громадської забудови за межами села Дяківці Чернівецького району Чернівецької області

  • 78

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

від 26.06. 2023 р.

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № ____

Замовник: Герцаївська міська рада

Назва документа державного планування:

Детальний план території щодо розміщення громадської забудови за межами села Дяківці Чернівецького району Чернівецької області

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території  щодо розміщення громадської забудови за межами села Дяківці Чернівецького району Чернівецької області» є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території.  Метою розроблення ДПТ є виявлення та уточнення територіальних ресурсів проектованої земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі; обґрунтування можливості зміни цільового призначення, задіяних ДПТ земельних ділянок, з цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» на землі «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»; забезпечення комплексності забудови; сприяння поліпшення стану навколишнього середовища; збереження принципів архітектурної композиції забудови; узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території; інженерно-транспортної інфраструктури.

Підставою для розроблення ДПТ є рішення Герцаївської міської ради №318-04/21 від 24.06.2021 «Про розробку детального плану території щодо розміщення громадської забудови за межами села Дяківці Чернівецького району Чернівецької області».

Загальна площа землекористування у межах ДПТ становить орієнтовно 0,47 га. У межах проектованої території передбачається розміщення складу, магазину з офісними приміщеннями та автостоянкі для приватних автомобілів.

За функціональним призначенням планована територія буде представлена діловою зоною ГП1. Межи проектованої ділянки складаються з земельних ділянок з кадастровими номерами 7320785000:02:002:0367 та 7320785000:02:002:0366 і потребують зміни цільового призначення.   

Проєкт ДПТ розроблений відповідно до Земельного, Водного і Лісового кодексів України;  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;  Закону України «Про відходи»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; Закону України «Про екологічну мережу України»;  Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про рослинний світ»;  Закону України «Про тваринний світ»;  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; ДБН Б.1.1- 14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні; ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова територій»;  ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;  ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.4-2-94 «Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень», ДБН В.2.3.-4-200 «Автомобільні дороги», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»,  ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;  ДБН В.2.5- 75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;  ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; Наказу МОЗ України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

При розробленні проєкту ДПТ враховані Схема планування території Чернівецької області, Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2022 – 2026 роки та низка документів загальнодержавного рівня.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», проведення процедури оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Цей ДПТ не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордоннінаслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- повітряне середовище: незначне збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу за рахунок роботи будівельної техніки і виконання земляних робіт; на стадії функціонування проектованих об’єктів – незначні викиди від тимчасової автостоянки приватних автомобілів ;

- зміни клімату і мікроклімату: значні виділення парникових газів, теплоти, вологи тощо не відбуваються;

- водне середовище: вплив полягатиме в експлуатації водозабірної свердловини, утворенні господарсько-побутових стоків. Останні будуть проходити очистку на спорудах повної біологічної очистки типу «Біотал»;

- геологічне середовище: вплив на ґрунтовий покрив на етапі будівництва полягатиме в ущільненні та частковому порушенні ґрунтового шару, можливого проливу паливно-мастильних матеріалів в наслідок експлуатації будівельної техніки, утворенні твердих побутових і будівельних відходів. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Ґрунти на проектованій ділянці не належать до особливо цінних груп ґрунтів. На етапі функціонування проектованих об’єктів матиме місце утворення твердих побутових відходів. Відходи попередньо сортируються на вторинну сировину і органічні відходи. Їх накопичення здійснюється в окремих контейнерах у відведеному місці (зона накопичення відходів). У міру накопичення вторинна сировина буде передаватися відповідним  заготівельним  організаціям вторинної сировини, а органічні відходи будуть вивозитися для їх подальшого знешкодження і утилізації на місцеве сміттєзвалище.

б) На території опрацювання ДПТ та в її околицях відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України. Територія опрацювання ДПТ не межує з територіями екомережі та Смарагдової мережі України у Чернівецькій області. На території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти культурної спадщини.

в) Зважаючи на характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі альтернативи розвитку:

Альтернатива №1 (нульовий сценарій). Земельні ділянки, що плануються під реалізацію ДПТ, використовуються за первинним цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства». За цією альтернативою подальший стабільний розвиток Герцаївської територіальної громади та функціонування нещодавно відкритого КПП «Дяківці – Раковець», пропуск через який зростає на тлі зростання пасажиро- та транспортних перевезень, потребує створення відповідної інфраструктури. Тому ця альтернатива веде до невирішення економічних питань громади та неефективного використання земельних ресурсів.

Альтернатива №2.  (Проміжний сценарій розвитку планованої території) На планованої території облаштовується тільки  складське приміщення для товарів продовольчої і непродовольчої групи. Така альтернатива лише частково вирішуватиме завдання, так як не враховує інтереси приватних підприємців, що здійснюють невеликі обсяги роздрібної закупівлі товарів.

Альтернатива №3 (Базовий сценарій). Облаштування на планованої території оптового складу продовольчих та непродовольчих товарів, з можливістю їх роздрібної реалізації, враховує інтереси оптових і роздрібних споживачів. Це приведе до розширення існуючої інфраструктури територіальної громади і пожвавлення її внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків.

Відтак, альтернатива №3 є найбільш економічно, соціально та екологічно виправдана.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, розв'язання задач раціонального природокористування відповідно до очікуваного стану природного середовища.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використати таку інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планової господарської діяльності:

- вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геологогідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);

- повідомити громадськість про ефективність проєкту та можливі екологічні наслідки.

У ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

- раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів,  які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля та здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) визначення екологічних проблем, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, що передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1- 10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Герцаївська міська рада Чернівецької області (вул. Георге Асакі, 9,                    м. Герца, Чернівецький район, Чернівецька область, 60501). Строки подання 10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку») «Детального плану території щодо розміщення громадської забудови за межами села Дяківці Чернівецького району Чернівецької області».

 

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Розміщені на сайті Герцаївської міської ради (https://gercaivska-gromada.gov.ua/gromadske-obgovorennya-ta-opriljudnennya-mistobudivnoi-dokumentacii-16-19-43-07-09-2021/) і дошки об'яв у приміщенні Герцаївської міської ради.

 

Замовник/Уповноважена особа замовника:

Герцаївська міська рада/Василь СКРИПКАРУ

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар