ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕРЦАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ГЕРЦАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  • 358

Відповідно до Закону  України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України  від  27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення сесії Герцаївської міської ради від 24.06.2021 року №303-04/21 «Про оголошення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних підприємств і організацій, що належать до комунальної власності Герцаївської міської ради», оголошується конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Герцаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Герцаївської міської ради.

     Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Герцаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Герцаївської міської ради» (скорочена назва КНП «Герцаївський центр ПМСД»  Герцаївської міської ради.

     Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:  60500, Чернівецька область, Чернівецький  район, м. Герца, вул. Центральна, 25

     Основні напрями діяльності підприємства, визначені  Статутом  Комунального некомерційного підприємства «Герцаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Герцаївської  міської ради та Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

      Умови оплати праці керівника підприємства визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» згідно укладеного контракту.

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 

Документи для участі в конкурсі приймаються  в запечатаному вигляді  особисто або надсилаються поштою у період з 09:00 27.07.2021 року по 17:00  13.08.2021  року включно за адресою: 60500, Чернівецька  обл., Чернівецький район, м. Герца , вул. Шевченка,будинок 9.

      Дата проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 17.08. 2021 року о 14-00 год. за адресою: 60500, Чернівецька область, Чернівецький район,  м. Герца, вул. Шевченка, б. 9. Телефон для довідок: +380507000692, електронна адреса: gertsamrada@ukr.net.

Дата проведення конкурсу 19.08.2021 року о 14-00 год. за адресою: 39220, Чернівецька область, Чернівецький район, м. Герца  вул. Шевченка, будинок 9.

     Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України  від  27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», а саме :

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Постанови;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, яка містить  план розвитку підприємства на середньострокову перспективу на п’ять років, заходи  з виконання завдань і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції економічних  та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозицій щодо залучення інвестицій для розвитку, пропозицій щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно із додатком 3 вищезгаданої Постанови;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 вищезгаданої Постанови;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, наявність медичної практики та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

    Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Герцаївської міської ради.

Вимоги до претендентів:

-   громадянство України;

–  повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

– не менше 3-х років трудового стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах»;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

 Кандидат на посаду повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
-
  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар