Громадське обговорення Проекту договору про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільного органу управління – відділу містобудування та архітектури

  • 250

Відповідно до рішення ІІІ сесії VІІІ скликання Герцаївської міської ради від 15.04.2021 року № 139-03/21 «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад» та рішення ІІ пленарного засідання IV сесії VІІІ скликання Острицької сільської ради від 16.04.2021 року №179-04/21 «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад» Герцаївською міською радою та Острицькою сільською радою розпочато співробітництво з метою створення спільного органу управління – відділу містобудування та архітектури.

На виконання статті 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», з  метою залучення представників громадськості до розгляду  проекту договору, розпочинається громадське обговорення Проекту договору про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільного органу управління – відділу містобудування та архітектури.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі  виконавчим комітетом Герцаївської міської ради за адресою: вул. Асакі Г, 9,                 м. Герца (тел (0240) 2-19-14, факс 2-19-15), або за допомогою електронної пошти: gertsamrada@ukr.net до 31 травня 2021 року включно.                        У повідомленнях вказуються прізвища, імена, по батькові, місце проживання та ставиться особистий підпис фізичної особи. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

 

 

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ УТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

 

          м. Герца                                                                     ___ ________ 2021 року

 

Територіальна громада міста Герца через Герцаївську міську раду в особі міського голови Скрипкару Василя Васильовича, яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада села Остриця через Острицьку сільську раду в особі сільського голови Цуркан Василя Георгійовича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління (відділу містобудування та архітектури) для спільного виконання визначених законом повноважень.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», для спільного виконання визначених законом повноважень, що належать до компетенції суб’єктів співробітництва, та з метою економії коштів, необхідних для їх утримання (оптимізації чи зменшення видатків), Сторони домовилися утворити спільний орган управління – «відділ містобудування та архітектури» (далі - Орган управління).

2.2. Сторони визначили, що:

2.2.1 місцезнаходженням Органу управління є: 60500, Чернівецька область, Чернівецькій район, місто Герца, вул. Георге Асакі, 14;

2.2.2 метою утворення Органу управління є: зменшення видатків на утримання структурних підрозділів виконавчих органів Герцаївської міської та Острицької сільської рад, поліпшення якості надання населенню адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури;

2.2.3 утворення Органу управління та його майна здійснюється шляхом утворення як структурний підрозділ у складі виконавчого органу Герцаївської міської ради.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

3.1. Орган управління:

3.1.1 Забезпечує реалізацію засад державної регіональної політики у сфері містобудування та архітектури на території рад.

3.1.2 Готує пропозицій до програм соціального-економічного розвитку рад і подання їх на розгляд до виконавчих комітетів рад.

3.1.3. Забезпечує в установленому законодавством порядку розробку і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, планів зонування, детальних планів, планів червоних ліній.

3.1.4. Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

3.1.5. Організавує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів у межах своїх повноважень.

3.1.6. Готує та видає забудовникам відповідно до закону будівельні паспорта на розміщення і будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельних ділянок на території населених пунктів ОТГ.

3.1.7. Готує та видає відповідно до закону містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки під будівництво, реконструкцію, добудову об’єктів житлового, громадського, виробничого, комерційного та соціально-культурного призначення.

3.1.8. Надає пропозиції виконавчим комітетам рад щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів рад.

3.1.9. Видає та оформлює відповідно до закону паспорт - прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.1.10. Встановлює на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

3.1.11. Створює у разі спроможності за рішенням виконавчих комітетів відповідних рад, архітектурно-містобудівної ради для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування, яка діє як дорадчий орган.

3.1.12. Забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості.

3.1.13. Організовує проведення громадського обговорення містобудівної документації.

3.1.14. Організовує роботи з ведення містобудівного кадастру згідно з діючим законодавством.

3.1.15. Веде відповідно до законодавства відомостей про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктам будівництва та закінченим будівництвом об’єктам.

3.1.16. Веде архів містобудівної документації.

3.1.17. Регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством діяльність з розміщення зовнішньої реклами та надання дозволу на її розміщення на території населених пунктів.

3.1.18. Організовує в установленому законодавством порядку архітектурних і містобудівних конкурсів.

3.1.19. В межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень відповідної ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови, видання наказів.

   3.1.20. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживання відповідних заходів.

 

4. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

4.1. Керівник Органу управління призначається на посаду та звільняється з посади Герцаївським міським головою за результатами конкурсу.

4.2. Посадові особи Органу управління призначаються на посаду та звільняються з посади Герцаївським міським головою за результатами конкурсу.

4.3. Керівник Органу управління несе персональну відповідальність за діяльність Органу управління відповідно до законів України.

 

5. ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ ПРО ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Фінансування Органу управління здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку визначеному законодавством та за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 50% від потреби на утримання та Сторони-2 50% від потреби на утримання.

5.2. Орган управління щорічно до 1 квітня звітує про свою діяльність перед суб’єктами співробітництва.

 

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

6.1. Орган управління припиняє свою діяльність з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Майно, що залишилося унаслідок припинення діяльності Органу управління, передається Сторонам в рівних частках.

 

7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності через 10 днів з дати його укладення.

7.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір припиняється у разі:

8.1.1 закінчення строку його дії;

8.1.2 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

8.1.3 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

8.1.4 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

8.1.5 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

8.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

8.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 3 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Герцаївська міська рада надсилає Мінрегіону упродовж 5 (п?яти) робочих днів після підписання його сторонами.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

9.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

9.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.2. Цей Договір укладений на 3 (трьох) аркушах у кількості 3 (трьох) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

10.3. Герцаївська міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 (п?яти) робочих днів після підписання його Сторонами.

10.4. Герцаївська міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Герцаївська міська рада

60500, м. Герца, вул. Асакі Г.,9

Тел. тел (0240) 2-19-14, факс 2-19-15

Електронна пошта: gertsamrada@ukr.net

Острицька сільська рада,

60520, с. Остриця, вул. Зелена, 1.

Тел. (факс) 3-64-41

Електронна пошта: ostrytsa@ukr.net

Банківські реквізити:

UA728201720344270014000028227

Код 21423970

 

 

________________ Василь СКРИПКАРУ

 

 

Банківські реквізити:

UA668201720344430021000026887

Код 04418417

 

 

 _________________ Василь ЦУРКАН

 

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар

Інші статті

Всі статті